કેવી રીતે : બદલશો તમારા સ્માર્ટફોનની ભાષા? (Mox ટ્યૂટૉરિઅલ)

MOX Indic Language Keypad
અમે આપના માટે લઇને આવ્યા છીએ એક નવી વિડિઓ ટ્યૂટૉરિઅલ સેવા, જેના માધ્યમથી તમે ગુજરાતીમાં તમારા ફોનનો ઉપયોગ કરી શકશો!

 

કેવી રીતે કરશો : ગુજરાતીમાં સ્માર્ટફોનનો વપરાશ
  1. સૌપ્રથમ તમારા સ્માર્ટફોનના મેનુમાં ‘Settings’ પર જાઓ
  2. નીચેની તરફ ‘Personal’ મેનુ પર જાઓ
  3. પછી તેમાં ‘Language & Input’ પર ક્લિક કરો
  4. અને ‘Language’ પર જાઓ
  5. નીચેની તરફ, ‘ગુજરાતી ભાષા’ પસંદ કરો.
  6. હવે તમે ગુજરાતીમાં પોતાના સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરી શકો છો

 

જુઓ, સ્માર્ટફોન અને ભાષા સંબંધી ટ્યૂટૉરિઅલ અમારી  Gujarati YouTube Channel પર !

MOX Words ગુજરાતી ભાષાનું કીપૅડ ડાઉનલોડ કરો

MOX Words – ગુજરાતી ભાષાનું કીપૅડ
MOX Words – ગુજરાતી ભાષાનું કીપૅડ

ફોન અથવા ઇમેલ : info@process9.com

 

 

Author: Process Nine

Breaking the Language Barriers !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *